ReturTex
På svenska In english

Alla vinner på återvinning

Specialist på begagnade textilier

Some description

ReturTex erbjuder heltäckande lösningar för att utnyttja begagnade textilier till återanvändning och återvinning i önskade kriterier i enlighet med aktuella miljökrav.

ReturTex anskaffar textilier från kommunala återvinningscentraler, avfallsbolag, fastighetsbolag och från insamling av ideella organisationer i Norden.

ReturTex bidrar till utveckling av insamlingssystem så att ökade mål för textilinsamling och minskad miljöpåverkan i samhället kan uppnås.

ReturTex hanterar alla sorters kläder och hemtextilier. Detta omfattar samtliga typer av kläder oberoende material (tyg, skinn, päls) samt hattar, mössor, skor, stövlar, bälten, väskor och accessoarer. Dessutom även hemtextilier så som dukar, gardiner, sängkläder, täcken, kuddar, filtar och handdukar mm. Textilierna måste vara torra och helst förpackade i plastkassar eller säckar.

ReturTex kan inte ta emot plymåer, madrasser eller mattor i textilflödet för återanvändning och återvinning.  Inget hopsamlat material får heller vara blött eller fuktigt eftersom det då finns risk för att mögel bildas och förstör en större mängd textilier. 

Textilinlämning ska vara lättillgängligt

ReturTex material kommer från insamling runt om i Sverige. I första hand är det material från Human Bridge som samlas in på olika sätt, t ex i boxar men även via olika återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Återvinningscentraler: (ÅVC): Kommunala återvinningscentraler planerar allt mer för nya insamlingssystem som skall kunna fånga upp hela strömmen av textilier, även den som tidigare skickats till förbränning. ReturTex har möjlighet att anpassa utrustning till stora och små centraler. Det finns lösningar för både integrerade och skilda flöden för återbruks- och återvinningstextilier.

Some description 

CONTAINER, 20 fot

Återvinningsstationer: (ÅVS) Sveriges återvinningsstationer är för många konsumenter den naturliga platsen för att lämna förpackningsmaterial och tidningar – materialslag som faller under ett producentansvar. ReturTex vill medverka till att uppsamling av textilier och skor på eller intill återvinningsstationer blir standard. Naturligtvis efter överenskommelse med ansvariga kommunala myndigheter och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Insamlingsbehållare ska vara instegssäkra, CE-märkta och tydligt försedda med information om vem som är ansvarig för insamlingen. Insamlaren ska också ansvara för att behållare hålls rena och fräscha samt att regelbunden service utförs.

Some description

SLODA

Some description
INSAMLINGSBOX/VAGGA

Mått: B127, D80, H120 cm Mått: D114, H221, B114 cm

Fastighetsnära insamling (FNI): Allt fler fastighetsbolag vill höja sin miljöprofil och minska andelen grovsopor som går till förbränning. Textilier och skor utgör i dag en betydande del av grovsopsmängden. ReturTex förespråkar fastighetsnära insamling både i utomhusmiljö och i låsta miljöutrymmen. Behållare för detta kan variera i storlek, anpassade efter behov. Denna typ av insamling kräver hög servicenivå med frekvent tömning och ska göras med fräscha, CE-märkta behållare samt utan direkt kostnad för fastighetsägaren.

Some description

ROTORBEHÅLLARE

Some description

BEHÅLLARE PÅ HJUL

Mått: D114, H118, B114 Mått: B127, D80, H120

Tydliga steg för avfallshantering

Some description

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Vi vill minimera miljöbelastningen genom att använda så mycket som det går. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Enligt hierarkin ska uppkomsten av avfall i första hand förhindras genom de två översta stegen, förebyggande av avfall samt förberedelse för återanvändning. Det tredje steget anger att avfall ska gå till materialåtervinning. Därefter följer steget energiåtervinning, medan det sista steget i avfallshierarkin är bortskaffning som till exempel deponering eller förbränning utan energiåtervinning.

Ju högre upp i trappan avfall hanteras desto mer reduceras resursutnyttjande och miljöpåverkan.

Så här sorteras och används textilierna

 • Some description

  Sortering
  Samtliga insamlade textilier passerar en professionell sorteringsanläggning där utbildad personal avgör hur textilierna bäst kan komma till fortsatt användning. Textilierna sorteras för hand i ungefär 200 fraktioner. Endast manuell sortering kan säkerställa att ca 95 % av textilierna går till återanvändning eller återvinning. Den resterande delen av textilierna, max 5 % blir energi vid förbränning.

 • Some description

  Återanvändning
  Vi strävar efter att ha så hög återanvändning av de insamlade textilierna som möjligt. Textilierna delas in i olika kvalitetsgrupper. Textilierna med bäst kvalitet förpackas och emballeras noggrant och säljs sedan exempelvis på europeiska marknader för second handkläder. Kläderna ska vara i bra skick och följa de aktuella modetrenderna. Andra marknader för second handkläder är Sydamerika, Afrika och Asien. Utsorterade kläder kan också inriktas för användning i katastrofer och vid biståndsinsatser.

   

 • Some description

  Återvinning till nya tyger
  En del begagnade textilier består av fibersorter som kan användas för produktion av nya garner och textilier. Till dessa hör ull, bomull och polyester som fragmenteras mekaniskt och används vid tillverkning av exempelvis jeans och filtar. Intresset hos producenterna för utvecklingen av förbättrade metoder som syftar till att öka produktion av nya tyger baserade på använda fibrer är mycket stort. Denna hantering går ofta under begreppet ”Close the loop”.

   

 • Some description

  Återvinning som råvara
  Textilier vars skick gör att de inte längre lämpar sig för återanvändning sorteras också i många olika kategorier,varav en del i fiberkategorier. Dessa säljs som  "sekundär råvara" till olika tillverkningsindustrier. Produkter som helt eller delvis tillverkas av begagnade textilier är madrasser, filtar och "non woven"-produkter. En annan användning är olika former av isolering bland annat i bilindustrin.

   

 • Some description

  Återvinning som absorbenter
  De textilier som består av naturfibrer eller syntetiska fibrer med hög sugförmåga skärs upp till putstrasor som är eftertraktade av exempelvis industrin och hantverkare. Fördelarna med dessa putstrasor är just den höga sugförmågan och tygernas slitstyrka. Textilierna sorteras efter fibersammansättning och färg (t.ex. ull och bomull/vitt eller kulört) och pressas sedan i balar för leverans till tillskärningsindustrin.

   

Mål & utveckling

Miljöeffektivare hantering av textilier

Nordiska Ministerrådets ”Green Growth Initiativ” har satt fokus på utvecklingen och kräver nytänkande för att kunna nå uppsatta mål. Sverige och Norden (genom Nordiska Avfallsgruppen, NAG) har gemensamt antagit en miljöinriktning med ökad insamling av textilier för återanvändning och återvinning.

www.naturvardsverket.se/etappmal-forslag

ReturTex vill aktivt bidra till ökade volymer av textilier som samlas upp och inte går till förbränning. Detta ska ske genom samverkan med berörda myndigheter, kommuner, avfallsbolag, fastighetsbolag och ideella organisationer. ReturTex söker samarbete med forskningsinstitut och textilproducenter för att medverka vid utveckling av nya recycling-metoder och framtagning av nya produkter baserade på återvunna textilier.

All professionell sortering sker i dag utanför Norden. ReturTex ska verka för att textilierna ska kunna sorteras professionellt under transparenta, certifierade former i Sverige. För att klara av att genomföra detta krävs kraftigt ökat inflöde av textilier, utbildad personal, ett internationellt nätverk och betydande investeringar i utrustning. ReturTex inriktning är att starta en professionell sorteringsanläggning i Sverige.

Returtex AB ägs av holländska Boer Group och svenska Human Bridge.

Visste du att

 • I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år.
 • Endast ca 20 % av använda textilier har gått till återanvändning, resten hamnar i förbränning. Ungefär 100 000 ton textilier per år återvinns alltså inte.
 • Länder i Väst- och Centraleuropa har mycket större insamling av textilier per person än Sverige. I t ex Tyskland samlas nästan 80 % in.
 • Uppskattningsvis använder i dag runt 70 % av världens befolkning begagnade textilier.
 • Produktion av textilier har en stor påverkan på miljön.
 • Odling av ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten.
 • Odling av bomull sker ofta i länder med begränsad tillgång till dricksvatten.
 • I odlingar används stor mängd pesticider för skadedjursbekämpning, gifter som skadar miljön.
 • Inte bara odling kräver vatten, själva textilproduktionen förbrukar också enorma mängder vatten.
 • Produktion av ett kilo ny textil ger upphov till utsläpp av ca 15 kg koldioxid.

      Källa: Naturvårdsverket och IVL

Some description

 

VATTENRÄKNARE

Ta reda på hur mycket
vatten som går åt vid
textilproduktion.

Nyheter

 • 31 Mar, 2016

  Returtex bygger unik anläggning

  ReturTex bygger unik anläggning för sortering av textilier.

  I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år där endast cirka 20 % av dessa idag går till återbruk, resten slängs i soporna eller förbränns. I Väst- och Centraleuropa är insamlingen av textilier mycket större per person. Intresset för en effektivare återanvändning av textilier ökar dock i Sverige och därför bygger nu ReturTex den första kompletta anläggningen för sortering av textilier. Valet av etableringsort är Avesta i Dalarna.

  Avesta får drygt 25 nya arbetstillfällen när ReturTex etablerar sig i Koppardalens industriområde i en lokal på drygt 3 000 kvm. Tjänsterna kommer att tillsättas efterhand allt eftersom produktionen ökar. 2018 beräknas anläggningen att gå med full beläggning och bemanning. Redan under 2016 anställs 14 personer i anläggningen.

  Utöver 25 arbetstillfällen på anläggningen innebär etableringen ytterligare arbeten lokalt i Avesta. Transporter, service och underhåll, maskiner och utrustning m.m. kommer ReturTex i största möjligaste mån att upphandla i Avesta och i närområdet. Förra veckan höll ReturTex en första informationsträff tillsammans med Arbetsförmedlingen i Avesta där över 100 personer deltog.

  ”Det här är jättebra för Avesta. Den här etableringen ger jobbchanser för många, till exempel våra ungdomar och våra nyanlända. Sen gillar jag miljöaspekten, vi är ju ganska duktiga på återanvändning och återvinning i Sverige men just på textilområdet finns mycket att göra”, menar Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.

  ”Första mötet med ReturTex hölls i oktober 2013 så det känns väldigt bra att det nu 2,5 år senare är klart med etableringen”, menar Lars Enoksson, näringslivsutvecklare på Avesta kommun.

  ”Dialogen och samarbetsviljan från Avesta kommun har varit avgörande vid valet av etableringsort. Och läget. Placeringen i Avesta ger god logistik för utskeppning och vi får också närhet till insamlingsmarknaden. Inom tre timmar bor ju halva Sveriges befolkning.”, säger Anna Weiner Jiffer, VD på ReturTex.

   

  Kontaktpersoner:

  Anna Weiner Jiffer, VD, ReturTex, 070-681 61 50, anna.jiffer@returtex.se, www.returtex.se

  Robert Bergman, VL, Stiftelsen Human Bridge, robert.bergman@humanbridge.se, www.humanbridge.se

  Lars Enoksson, näringslivsutvecklare, Avesta kommun, 0226-64 50 08, lars.enoksson@avesta.se, www.avesta.se

  Gruppbild Avesta
 • 20 Oct, 2015

  SIPTex - Svensk innovationsplattform för textilsortering

  Upp till 15 kilo per person och år, det är mängden textilier vi svenskar konsumerar. Men endast en liten del av dessa textilier går vidare till något annat än våra brännbara sopor när vi inte längre har användning för dem. De senaste åren har utvecklingen kring hantering av använda textilier börjat sätta fart och försök görs för att komma närmare en produktionsmodell, där begagnade textilier åter blir en del av råvarorna för nyproduktion; ett slutet kretslopp.

  IVL Svenska Miljöinstitutet har initierat ett projekt under namnet SIPTex – Svensk innovationsplattform för textilsortering – där syftet är att ”initiera en textilsorterings och innovationsmiljö i Sverige som stödjer teknisk utveckling och skapar affärsmöjligheter för grön tillväxt med resurseffektiva flöden av textilier i samhället.” Partners i detta projekt är, utöver IVL, även ReturTex och Tomra Sorting Solutions.

  De måsten som är formulerade för framtida textilåtervinning handlar bland annat om att:

        Återanvändning är i dag etablerad för textilier med högt värde

        Möjligheten att återvinna textilier med lägre värde och kvalitet behöver möjliggöras genom effektivare sorteringssystem

        Kvaliteten på sorterat material måste öka och anpassas för olika återvinningsprocesser

        Det behöver finnas tydligare definition och krav på textilier för återvinning

  Målet med SIPTex projektet är att initiera en fullskalig sorteringsanläggning i kombination med en högteknologisk forskningsanläggning och att skapa en tydlig fysisk möjlighet för Sverige att pröva innovationer i Norden inom textilsortering för återvinning.

  Projektgruppen har under sensommaren genomfört flera lovande tester för optisk sortering i fiberkategorier i såväl mindre som stor skala.

  SIPTex.jpg
 • 02 Oct, 2014

  Elmia Avfall & Återvinning

  Intresset för textilier och för hur modern textilkonsumtion påverkar vår miljö har nog aldrig varit större i Sverige och Norden än nu! De flesta kommuner och deras respektive avfalls- och energibolag har börjat ta upp frågan om den framtida textilhanteringen i samhället på sin agenda. Stora fastighetsbolag strävar efter att minska uppkomsten av grovsopor som innehåller en betydande andel textilier och skor genom förbättrad fastighetsnära insamlingsservice.

  Efterfrågan på nya, storskaliga lösningar för insamling av textilier för både återanvändning och återvinning var påtaglig på Elmiamässan för Avfall och Återvinning i Jönköping. Många branschföreträdare passade därför på och besökte ReturTex monter under de tre mässdagarna, för att informera sig om vår verksamhet, vår affärsidé och våra planer – att etablera en professionell textilsorteringsindustri i Sverige under 2015.

  Höstens almanacka fylldes snabbt med planerade möten för uppföljning som bäddar för en spännande utveckling av ReturTex.

  Här kan du läsa mer om ReturTex mässdeltagande i Elmias nyhetsbrev.

  red.jpg
 • 03 Sep, 2014

  Möt ReturTex på Elmia Avfall & Återvinning

  Den 30 september - 2 oktober har du möjlighet att möta ReturTex på Elmia Avfall & Återvinning. Kom och prata samarbete kring textilinsamling med oss.

  Returtex
 • 12 May, 2014

  Återvinningsdagen Stockholm

  På Återvinningsdagen, Stockholm, den 12 maj var ReturTex med som utställare. Dagen innehöll bland annat föredrag med ämnen som "Cirkulär ekonomi - är det lösningen på resurs-, klimat- och jobbfrågorna?", "Marknaden för återvunna råvaror, var används de - vilka är utmaningarna" och "Vad krävs för att mer ska återvinnas till nya råvaror - vilka styrmedel behövs?". Det hölls även en prisutdelning av Inspirationspriset där Blocket blev årets vinnare och fick ta emot priset av Kronprinsessan Victoria.

  2014-05-12 10.13red.jpg

Lediga tjänster

Just nu letar vi efter följande kompetenser till våra anläggningar

Avesta

 • Textilsorterare

  Returtex bygger Sveriges första kompletta anläggning för textilåtervinning i Avesta. Vi söker nu sorterare av textilier som vill vara med från start.
   
  Om företaget
  ReturTex verksamhetsidé är att sortera begagnad textil i olika fraktioner för återanvändning och återvinning. Ambitionen är att så mycket som möjligt av det insamlade materialet ska återanvändas för att minska belastningen på miljön. Det som inte kan återanvändas går till återvinning och en liten del blir avfall som slutligen bränns. Bakom ReturTex står biståndsorganisationen Human Bridge och det holländska familjebolaget Boer Group.

  Arbetsuppgifter
  Effektiv och korrekt sortering av insamlade kläder, textilier, skor etc. Allt insamlat material som kommer till anläggningen i Avesta sorteras i flera olika underkategorier för återanvändning, återvinning och avfall. Daglig städning av den egna arbetsstationen.

  Krav
  - Känsla för textilers olika kvaliteter och mode i stort
  - Affärsmässigt beteende/följer arbetslagets regler/arbetsplatsens regler
  - Noggrann och stresstålig
  - Fysiskt aktiv/god kondition
  - Bra relation till kollegor, teamplayer.

  Meriterande
  Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med textilier; t ex sömmerska, butiksbiträde i klädbutik etc.

  Övrig information
  Start: Enligt överenskommelse
  Plats: Avesta
  Lön: Enligt överenskommelse
  Kontakt: ReturTex, Henrik Ahl, 0705-789 010, henrik.ahl@returtex.se

  Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.

  Välkommen med din ansökan!

Kontakt

 

VD

Anna Weiner Jiffer
anna.jiffer@returtex.se

Rekrytering och arbetsmiljö

Henrik Ahl
henrik.ahl@returtex.se

 

Some description

Modellvägen 4-6
774 41 Avesta
Sweden 
+46 383 56 000
info@returtex.se

ReturTex AB ägs av holländska Boer Group och svenska Human Bridge.

Some description

 

Boer Group är ledande i Europa i branschen "begagnade textilier". I verksamheten finns erfarenhet av att hantera sortering av stor volym textilier. Boer Group har flera sorteringsanläggningar som idag tillsammans sorterar cirka 100 000 ton varje år. För att få en optimal sortering sker denna i huvudsak manuellt.

www.boergroup.nl

    Some description

 

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation. Human Bridge är helt oberoende och finansierar sin verksamhet genom att samla in och sälja begagnade textilier och skor. Human Bridge skickar också textilier till bistånd. Huvudinriktningen i biståndsinsatserna är dock begagnad sjukvårdsutrustning. Genom avtal med sjukhus och landsting samlar Human Bridge in utrangerad utrustning som sedan testas och rekonditioneras innan den används för bistånd, främst i Afrika.

www.humanbridge.se